روابط نزدیک بین پارامترهای طراحی آتشباری

فرآیند آتشباری و انفجار در معادن بسیار پیچیده و دقیق می باشد. به طوری که با

کوچکترین تغییر در یکی از پارامترهای طراحی آتشباری بقیه پارامترها نیز دستخوش

تغییر می گردند. می توان گفت تمام پارامترهای طراحی آتشباری و انفجار با یکدیگر

و حتی با دیگر پارامترهای طراحی معدن رابطه نزدیک دارند. به عنوان مثال به مطلب

زیر که نشان دهنده این روابط نزدیک است توجه کنید :

در معادن روباز اگر قطر چال ها بزرگ انتخاب شوند ارتفاع پله ها را هم می توان زیاد

در نظر گرفت. یعنی بین قطر چال و ارتفاع پله رابطه برقرار است. از طرف دیگر بین ارتفاع

پله و وسایل بارگیری و باربری نیز رابطه برقرار است و با هم متناسب هستند.

ارتفاع زیاد پله موجب گل گذاری (Stemming) زیاد و بلند می گردد. گل گذاری زیاد و

بلند( طول زیاد گل گذاری) منجر به به ایجاد قطعات بزرگ سنگ (Boulder) در سر چال

می شود. برای حل این مشکل (طول زیاد گل گذاری) می توان از خرج گذاری منقطع

استفاده کرد یا می توان در داخل گل گذاری یک خرج جیبی (Pocket charge) قرار داد

که البته این کار مستلزم هزینه اضافی می باشد.

همانطور که در بالا مشاهده کردید بین پارامترهای طراحی آتشباری و دیگر پارامترهای

طراحی رابطه نزدیکی برقرار است.

/ 0 نظر / 35 بازدید