سقف کارگاه استخراج جبهه کار طولانی (2)

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در کارگاه استخراج جبهه کار طولانی سقف کارگاه

می‌باشد.کنترل سقف و تخریب درست و به موقع آن مهمترین نکته‌ای است که باید

مورد توجه قرار گیرد.نقش اصول مکانیک سنگ در این رابطه غیر قابل انکار است. در مورد

سقف بلاواسطه در کارگاه استخراج که باید بعد از پیشروی سینه‌کار تخریب گردد و

به طور کلی مکانیسم‌های تخریب سقف تحقیقات زیادی انجام شده است از جمله :

Vakili & Hebblewhite در سال 2010 اصول تخریب در کارگاه استخراج جبهه‌کار طولانی

را با توجه به وضعیت سقف به چهار دسته یا اصل تقسیم‌بندی کردند :

1 ) Bulking factor Controlled Caving Model  : در این شرایط سقف بلاواسطه فاقد

هر گونه ناپیوستگی است.

2 ) Vertical discontinuities Controlled Caving Model : در این حالت سقف بلاواسطه

حداقل دارای یک دسته درزه فرعی عمودی می‌باشد.(جهت درزه موازی سینه‌کار)

3 ) Horizontal discontinuities Controlled Caving Model : در این حالت سقف

بلاواسطه حداقل دارای یک دسته درزه فرعی افقی می‌باشد.

4 ) Combined discontinuities Controlled Caving Model : در این شرایط سقف

بلاواسطه حداقل دارای یک دسته درزه فرعی افقی و یک دسته درزه فرعی عمودی است

(ترکیبی از دو حالت قبل)

با توجه به این چهار اصل قابلیت تخریب پذیری سقف و مسائل مربوط به آن را بررسی

می‌کنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید