پرتاب سنگ در معادن روباز

آنها همچنین فاصله پرتاب سنگ در یک کاواک با دو دیواره را هم اندازه گیری نمودند.در این

آزمایش هم 100 قطعه سنگ پرتاب شده اندازه گیری شدند. این دو آزمایش به خوبی نقش

دیواره های کاواک را در جلوگیری از پرتاب سنگ در فاصله های زیاد را نشان می دهد.

/ 0 نظر / 40 بازدید