زمین آمار

زمین آمار (Geostatistics) شاخه ای از آمار است که در آن مختصات داده های مربوط به

جامعه تحت بررسی و به تبع آن ساختار فضایی داده های مربوط مورد مطالعه قرار

می گیرد. اساس این شاخه از آمار بر تعریف و توسعه روابط متغیر ناحیه ای بنا گردیده است.

تخمین های بدست آمده با استفاده از زمین آمار کریجینگ نامیده می شود و روش های

مختلفی دارد. در زمینه علوم مهندسی معدن به تخمین های هر چه دقیق تر کمیت های

وابسته به ماده معدنی به خصوص عیار و ضخامت آن جهت تعیین ذخیره نیاز می باشد.

چنین تخمین هایی می تواند خطای تخمین را در اختیار بگذارد.

درس زمین آمار جزو برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی معدن می باشد. برای

کسب اطلاعات بیشتر درباره این علم می توانید به کتاب  زمین آمار  تالیف آقای دکتر

علی اصغر حسنی پاک مراجعه کنید. این کتاب را انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده

است.

/ 0 نظر / 32 بازدید