آتشباری کنترل شده(2)

چال های حفرشده در آتشباری کنترل شده را به سه دسته می توان تقسیم کرد :

الف) چال های مربوط به آتشباری کنترل شده که آخرین ردیف چال ها هستند و به نام

چال های کنترل نامیده می شوند.

ب) چال های که بین چال های کنترل و چال های تولید قرار دارند و چال های ضربه گیر

نام دارند.

ج) سایر چال های موجود در جبهه کار که به نام چال های تولید نامیده می شوند.

روش های آتشباری کنترل شده را به پنج روش زیر طبقه بندی می کنند :

1- آتشباری صاف (smooth blasting)

2- آتشباری بالشی(cushion blasting)

3- آتشباری با چال های خالی (line drilling)

4- آتشباری پیش شکافی (prosplitting blasting)

5- کنترل شکاف (fracture control)

در میان این روش ها روش line drilling گران ترین روش آتشباری کنترل شده می باشد.

روش های آتشباری کنترل شده دارای ویژگی های مشترک هستند :

_ چال های کنترل در پیرامون محدوده مورد نظر حفر می شوند.

_ فاصله چال های کنترل از هم کمتر از فاصله چال های تولید از یکدیگر است.

_ قطر چال بزرگتر از قطر خرج و معمولا دو برابر آن است.

_ آتشباری فوری و یا با تاخیر کم است.

_ معمولا در چال های کنترل خرج در تمام طول چال توزیع می شود.

_ چال های کنترل با هم موازی هستند و باید در حفر آن ها دقت به عمل آید.

/ 1 نظر / 11 بازدید
فریوگ

*** این سایت برای بزرگسالان مناسب است***