راهکارهای کاهش لرزش هوا

برای کاهش لرزش هوا می توان تمهیدات زیر را به کار برد :

الف) حصول اطمینان از محصور بودن صحیح خرج با توجه به نکات زیر :

_ استفاده از گل گذاری با طول کافی و ترجیحا با استفاده از مواد یکنواخت و درشت دانه

_ در نظر گرفتن بار سنگ کافی برای ردیف اول چال ها

_ عدم انتخاب بار سنگ بیش از حد به منظور جلوگیری از انفجار قیفی شکل

_ حصول اطمینان از تاخیر درست چال ها به منظور جلوگیری از انفجار قیفی شکل

_ عدم استفاده از فتیله انفجاری در آتشباری های ثانویه

ب) محدود کردن میزان خرج در هر تاخیر

ج) مینیمم کردن تعداد آتشباری ها

د) استفاده حتی المقدور از خردایش مکانیکی در آتشباری های ثانویه

ه) استفاده حتی المقدور از چال کمکی (pop hole) در آتشباری های ثانویه به منظور

خرج گذاری.

/ 0 نظر / 22 بازدید