ارزیابی نتایج انفجار

پارامترهای زیر برای ارزیابی نتایج انفجار باید آنالیز و بررسی گردند :

1- میزان خردایش سنگ ها (mucpiles)

2- هندسه و ارتفاع و میزان جابه جایی سنگ ها بعد از انفجار

3- کیفیت سنگ به جا مانده از انفجار و سطح پله ها بعد از انفجار

4- بررسی سنگ های حاصل از انفجار (mucpiles) از نظر وجود قطعات بزرگ سنگ (bulder)

در بین آنها

5- بررسی لرزش زمین (Ground vibration) و پرتاب سنگ (Fly rock) و لرزش هوای

(Air blast) به وجود آمده از انفجار

/ 0 نظر / 11 بازدید