اخلاق مهندسی(2)

در پست قبلی درباره موانع مسئولیت پذیری یک مهندس صحبت کردیم اما مهندسان

نوعا به صورت گروهی کار می کنند. کامیابی و موفقیت در گرو کار تیمی است- همکاری

و هدف مشترک و حمیت گروهی. گروه های منسجم و با انگیزه با موانعی از نوع دیگر

رو به رو می شوند. موانعی که مزاحم تفکر خلاقانه لازم برای مواجهه مسئولانه با مسائل

هستند. ایروینگ جنیس روان شناس اجتماعی این عامل مزاحم را گروه اندیشی خوانده

است و عوارض زیر را برای آن برشمرده است :

توهم آسیب ناپذیری : گروه تصور می کند که مرتکب هیچ گونه اشتباه جدی نمی شود.

کلیشه های مشترک : گروه دارای این احساس مشترک می شود که دیگران مخالف یا

حتی دشمن هستند.

دلیل تراشی : گروه به جای حل و فصل امور عذر و بهانه می آورد و مسئولیت را متوجه

دیگران می کند.

خود سانسوری : عضو گروه از بیم آنکه مبادا اوضاع متزلزل شود از ابراز نظرات خود اکراه

دارد.

توهم همدلی : تصور می شود که سکوت علامت رضاست.

منبع : کتاب اخلاق در مهندسی

ترجمه : رضا رضائی (شرکت انتشارات فنی ایران)

/ 0 نظر / 6 بازدید