آرایش چال ها

در مورد نحوه آرایش چال های انفجاری مطالب زیادی وجود دارد. در این جا به یکی از این

نکات اشاره می کنیم.

در بحث آرایش چال ها می توان دو شکل آرایش چال را در نظر گرفت. آرایش لوزی و آرایش

مربعی شکل. هر کدام از این نوع آرایش ها خواص به خصوصی دارند.

در آرایش لوزی (Staggered) چال های حفر شده تشکیل یک لوزی می دهند. به دلیل

آرایش لوزی توزیع انرژی مواد منفجره بهتر می باشد و خردایش سنگ هم موثرتر است.

توزیع بهتر مواد منفجره باعث استفاده کمتر از مواد منفجره می شود که این مطلب

مزایای مربوط به خودش را دارد.

در موادی مانند سنگ نمک و ژیپس و به طور کلی موادی که خاصیت ویسکو الاستیسیته

دارند از الگوی آرایش مربعی (Square) چال ها استفاده می شود. چون در آتشباری

مواد نرم انرژی گاز بیشتری می خواهیم لذا استفاده از آرایش مربعی چال ها مناسب تر

می باشد.

/ 0 نظر / 19 بازدید