اخلاق مهندسی

تلقی ما از مهندس مسئول هر چه باشد در بسیاری از مواقع موانعی وجود دارد. موانع

مسئولیت رایج به شرح زیر هستند :

نفع شخصی : سبب می شود که قضاوت ما تحت تاثیر امیال و خواسته های شخصی مان

قرار گیرد.

خود فریبی : در مورد واقعیات یا انگیزه های حقیقی یا مسئولیت های اخلاقی مان خودمان

را می فریبیم.

ضعف اراده : می دانیم چه کاری صحیح است اما شهامت و عزم یا تعهد انجام آن را

نداریم.

خود محوری : چشم اندازهای دیگران را که ممکن است تفاوت های مهمی با

چشم اندازهای خود ما داشته باشند به حساب نمی آوریم.

جزئی نگری : به یک جنبه از موقعیت مثل مسائل فنی توجه بیش از حد داریم تا جایی

که ملاحضات مهم دیگر را حذف می کنیم.

تبعیت کورکورانه : چشم بسته هر کاری را که از بالا ارجاع می شود انجام می دهیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید