سخن بزرگان

اصالت حاصل فهمیدن است و فهمیدن از به سختی کوشیدن و نه از دانش نظری صرف

به دست می آید. یک نکته که اهمیت زیادی دارد این است که داوری خوب از تجربه

کسب می گردد و تجربه اغلب از داوری بد. (ا.ک.رینا)

/ 0 نظر / 5 بازدید