همپوشانی روش‌های اتاق و پایه و جبهه‌کار طولانی

مهم‌ترین روش‌های استخراج زیرزمینی زغالسنگ در جهان روش استخراج جبهه‌کار بلند

(Longwall) و روش استخراج اتاق و پایه  (Room and Pillar) می‌باشند.

اگرچه این دو روش شرایط به کارگیری مخصوص به خود را دارند اما امروزه در معدن‌کاری

مدرن این روش‌ها همپوشانی زیادی پیدا کرده‌اند و در بسیاری موارد در کنار یکدیگر اجرا

می‌شوند. یکی از موارد همپوشانی این دو روش استخراج هنگام آماده‌سازی راهروهای

عبوری در کارگاه استخراج جبهه‌کار طولانی است.

همانطور که می‌دانیم در دو طرف یک پانل استخراجی جبهه‌کار طولانی راهروهای عبوری

واقع شده است. به طور معمول پانل‌های جبهه‌کار طولانی دو راهروی عبوری دارند اما

در مواردی سه یا حتی چهار راهروی ورودی و عبوری نیز وجود دارد.

به منظور آماده سازی و احداث این راهروهای عبوری از روش استخراج اتاق و پایه و

ماشین استخراجی  (Continuous miner) استفاده می‌شود. و نهایتا پایه‌ها (Pillar)

بین راهروها باقی می‌ماند که به این پایه‌ها پایه‌های زنجیری (Chain Pillar) گفته

می‌شود. این مطلب یکی از موارد همپوشانی روش‌های اتاق و پایه و جبهه‌کار طولانی

می‌باشد.

/ 0 نظر / 40 بازدید