پرتاب سنگ در معادن روباز (2)

آنها همچنین سرعت و زاویه پرتاب سنگ ایجاد شده توسط هر سه مکانیسم را اندازه گیری

و در جدولی ارائه کردند. یاد آور می شوم این آزمایشات در کاواکی به عمق 150 متر و ارتفاع

پله ها 15 متر و عرض پله ها 10 متر بوده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید