ماشین ContinuousMiner

متداول ترین ماشین مورد استفاده برای استخراج مواد معدنی در کارگاه استخراج اتاق و پایه

(Room & Pillar) ماشین کانتینیوس ماینر (Continuous miner) می باشد. در تصویر زیر این

ماشین نشان داده شده است :

/ 0 نظر / 32 بازدید