معیارهای انتخاب ماده منفجره (5)

یکی از معیارهای انتخاب ماده منفجره خصوصیات سنگ می باشد. در این مورد می توان

سنگ ها را به چهار دسته اصلی تقسیم کرد :

1- Resistant massive rock (سنگ توده ای )

2- High fissured rock (سنگ به شدت درزه و شکاف دار)

3- Rocks that form blocks (سنگ های بلوکی)

4- Porous rocks (سنگ متخلخل)

در مورد سنگ(1) ماده منفجره ای باید انتخاب گردد که انرژی شوک آن بیشتر از انرژی

گاز تولید شده باشد.

در مورد سنگ (2) ماده منفجره انتخابی باید انرژی گاز تولید شده اش بیشتر از انرژی

شوک باشد.

در مورد سنگ (3) ماده منفجره ای باید انتخاب شود که انرژی گاز و شوک آن با هم برابر

باشد. در این مورد نتیجه انفجار به شدت وابسته به درست انجام دادن الگوی انفجار

می باشد.

در سنگ (4)  باید از ماده منفجره با سرعت و چگالی پایین استفاده کرد. در این سنگها

احتیاج به انرژی گاز زیادی داریم. در این مورد می توان از خرج گذاری منقطع استفاده

کرد. این کار به دلیل کم کردن فشار چال انجام می شود تا موج ضربه کم گردد. همچنین

گل گذاری (Stemming) در این سنگها باید بیشتر از حد معمول باشد. به دلیل آنکه زمان

محبوس بودن گاز در چال زیاد باشد.

/ 0 نظر / 118 بازدید