مهندسی استخراج معدن

» استخراج لایه‌های ضخیم زغالسنگ (1) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» سهم زغالسنگ در تولید انرژی برق :: ۱۳٩٢/٦/٩
» سمپوزیوم بین‌المللی برنامه ریزی معدن و انتخاب تجهیزات :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» انتخاب نگهدارنده قدرتی بهینه :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» بزرگترین تولید کنندگان زغالسنگ جهان :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» معادن زغالسنگ طبس :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» تاریخچه مختصر شرکت معادن زغالسنگ کرمان :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» فیلم آموزشی استخراج زیرزمینی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» همپوشانی روش‌های اتاق و پایه و جبهه‌کار طولانی :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» Continuous miner :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» پارامترهای موثر بر طراحی یک معدن :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» دانلود مقاله :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ماشین رودهدر :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» کنگره جهانی معدن :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» اولین کنگره زغال‌سنگ ایران :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» The Rocha Medal 2013 :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» آمار مربوط به تولید زغال‌سنگ :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» دانلود مقاله :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» رفتار تخریبی سقف :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» سقف کارگاه استخراج جبهه کار طولانی (2) :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» سقف کارگاه استخراج جبهه‌کار طولانی :: ۱۳٩۱/٢/٦
» کارگاه استخراج جبهه کار طولانی :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» استخراج زغال سنگ به روش جبهه کار طولانی :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» روز ملی مهندسی :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» سایت جدید انجمن مهندسی معدن ایران :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» لودر های LHD :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» زمین آمار :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» شیرر لودر :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» معرفی یک معدن زغال سنگ :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» ماشین رنده (PLow System) :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» معادن زغال سنگ استرالیا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» نگهدارنده های قدرتی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» ماشین جامبو دریل :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» نگهدارنده های قدرتی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» معدن روباز زغال سنگ :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» اخلاق مهندسی(2) :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» اخلاق مهندسی :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» کارگاه استخراج کند و آکند :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» معرفی یک معدن (2) :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» معرفی یک معدن :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ماشین ContinuousMiner :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» انتخاب ماشین زغال کن :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» تصویر ماشین شیرر لودر :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» ماشین شیرر لودر :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» سخن بزرگان :: ۱۳٩٠/٩/٥
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٠/٩/٤
» طراحی معادن زیرزمینی :: ۱۳٩٠/٩/۳
» چاه ها (Shafts) :: ۱۳٩٠/٩/٢
» سخن بزرگان :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» روش استخراج انباره ای :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» ماده منفجره امولسیون :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» روابط نزدیک بین پارامترهای طراحی آتشباری :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» معیارهای انتخاب ماده منفجره (5) :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» کنفرانس علمی :: ۱۳٩٠/۸/۱
» استخراج از طبقات فرعی :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» فیلم آموزشی استخراج زیرزمینی :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» دانلود مقاله :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» آرایش چال ها :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» ذخایر آهن کشور ایران :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» شروع انفجار :: ۱۳٩٠/٧/٩
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٠/٧/٤
» پرایمر :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» مواد اضافه شده به آنفو :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» معیارهای انتخاب ماده منفجره(4) :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» کنفرانس علمی :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» معیارهای انتخاب ماده منفجره (3) :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» معیارهای انتخاب ماده منفجره (2) :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» معیارهای انتخاب ماده منفجره (1) :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» ارزیابی نتایج انفجار :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» نکات مهم در آتشباری کنترل شده :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» اهمیت اعمال کردن تاخیر در آتشباری :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» مقاله مکانیک سنگ :: ۱۳٩٠/٦/٤
» خبرنامه انجمن مهندسی معدن :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» مکا نیزاسیون معادن زغال :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» مکانیزاسیون در معادن زغال :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» کارگران معادن زغال سنگ در ایران :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٠/٥/٧
» آتشباری کنترل شده(5) :: ۱۳٩٠/٥/۳
» آتشباری کنترل شده(4) :: ۱۳٩٠/٥/٢
» آتشباری کنترل شده(3) :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» آتشباری کنترل شده(2) :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» آتشباری کنترل شده :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» دانلود مقاله آتشباری :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» راهکارهای کاهش لرزش هوا :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» لرزش هوا (Air Blast ) :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» راهکارهای کاهش پرتاب سنگ در معادن روباز :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» سخن بزرگان :: ۱۳٩٠/٤/٦
» پرتاب سنگ در معادن روباز (2) :: ۱۳٩٠/٤/٥
» پرتاب سنگ در معادن روباز :: ۱۳٩٠/٤/٤
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٠/٤/۳
» اهمیت مواد معدنی :: ۱۳٩٠/٤/٢
» دانلود مقاله مکانیک سنگ :: ۱۳٩٠/٤/٢
» مقاله مکانیک سنگ :: ۱۳٩٠/٤/٢
» کنفرانس علمی :: ۱۳٩٠/٤/۱
» یک کتاب مفید در موضوع مکانیک سنگ :: ۱۳٩٠/٤/۱
» حرفه مهندسی :: ۱۳٩٠/٤/۱
» سلامی چو بوی خوش آشنایی :: ۱۳٩٠/٤/۱